Poland. Business Harbour - program wstrzymany

– jak zalegalizować pracę w Polsce?
Infolet
21.02.2024

26 stycznia 2024 r. Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o zawieszeniu udziału MSZ RP w Programie Poland. Business Harbour. Od tego dnia Polskie konsulaty nie przyjmują wniosków o wydanie wizy PBH.

Program Poland. Business Harbour powstał w 2020 r. Początkowo jego celem było przyciągnięcie do Polski specjalistów oraz firm z branży IT z Białorusi. Następnie z programu mogli skorzystać obywatele Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Armenii. Od 2022 r. jest on dostępny dla specjalistów i firm z całego świata.

Czym różni się wiza D23 Poland. Business Harbour od innych wiz pracowniczych?

Wiza D23 Poland. Business Harbour daje możliwość wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Z programu mogą korzystać także członkowie rodziny specjalisty IT, którzy z uwagi na więzi rodzinne uzyskują wizę Poland. Business Harbour. Ponad to, mają także możliwość wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce bez koniecznych zezwoleń.

Co zamiast wizy D23 Poland Business Harbour?

Jeśli chcesz zatrudnić obcokrajowca do pracy w Polsce i potrzebuje on wizy, może on ubiegać się o wizę pracowniczą. Wiza pracownicza to wiza, której cel wydania został oznaczony jako:

  • „05a” – wiza wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • „05b” – wiza wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym,
  • „06” – wiza wydawana w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, głównie na podstawie zezwolenia na pracę.

Pracodawca wnioskuje o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pracę.

O wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, można aplikować dla cudzoziemca, który jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy. Oświadczenie wydawane jest maksymalnie na okres 24 miesięcy.

Jeśli praca w Polsce ma być podjęta na podstawie zezwolenia na pracę, pracodawca musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę do Wojewody, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub jego miejsce zamieszkania.

Pracodawca powinien aplikować o wydanie dla obcokrajowca zezwolenia typu A, jeśli obcokrajowiec nie pełni funkcji w zarządzie spółki.

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Zezwolenie typu A, wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

Obcokrajowiec posiada wizę Poland. Business Harbour — czy dalej przebywa w Polsce legalnie?

Uspokajamy! Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę PBH, nadal mogą z niej korzystać, nie została ona cofnięta ani zawieszona.

Pobyt na terytorium Polski nadal jest legalny!

Ważność wizy dobiega końca – co dalej? Jak przedłużyć legalny pobyt na terytorium RP?

Jeśli wiza Twojego pracownika wkrótce wygaśnie, a chcesz, aby nadal mieszkał i pracował w Polsce, przypomnij mu o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Pamiętaj, to musi być zrobione w trakcie ważnej wizy – cudzoziemiec musi być w Polsce legalnie!

Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, gdzie, jakie dokumenty są potrzebne – napisz do nas – pomożemy!

Od ponad 10 lat zajmujemy się legalizacją pobytu i pracy w Polsce – przeprowadzaliśmy legalizację pobytu i pracy cudzoziemców na standardowych warunkach.

Wyróżnienia i organizacje